აუდიტის კომიტეტების როლი და თანამშრომლობა საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოსთან
აუდიტის კომიტეტები - საბერძნეთის გამოცდილება

 

ათენის საფონდო ბირჟაზე დაშვებული კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებების მიმოხილვის ძირითადი მიგნებები

სდპ-ების ფინანსური ანგარიშგებების მიმოხილვის ძირითადი მიგნებები საქართველოში
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიდგომები და აღსრულების მექანიზმები ფინანსური ანგარიშგებების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების შემოწმების პრიორიტებები
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიდგომები და გეგმები ფინანსური ანგარიშგებების გაუმჯობესების მიმართულებით / თანამშრომლობა ზედამხედველობის სამსახურთან