მმართველი კომიტეტის პირველი სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეორე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მესამე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეოთხე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეხუთე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეექვსე სხდომა
მმართველი კომიტეტის მეშვიდე სხდომა