ინსტიტუციური გაძლიერება

პარტნიორ უწყებებთან თანამშრომლობით განხორციელებული აქტივობები მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობას სრულფასოვნად შეასრულოს თავისი უფლებამოსილებები, რაც გულისხმობს, მათ შორის, კორპორაციული ანგარიშგების მოთხოვნების აღსრულებას, აუდიტის ხარისხის შემოწმებას, ფინანსური ანგარიშგებების მიმოხილვას, და პროფესიული ორგანიზაციების სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესების მონიტორინგის წარმოებას.

 

საჭიროებების შეფასება პროფესიული ორგანიზაციების სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესების მონიტორინგის მიმართულებით

აუდიტის ხარისხის ერთობლივი ინსპექტირება

ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება

სასწავლო ვიზიტი საბერძნეთში

სასწავლო ვიზიტი საბერძნეთში (II)

სასწავლო ვიზიტი საბერძნეთში (III)

სპეციალიზებული გამოცდების მონიტორინგი

ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული და ადამიანური რესურსების სტრუქტურების შეფასება

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ევროკავშირის კანონმდებლობის გამოყენება

ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგებების მიმოხილვა

აუდიტორული პროფესია საბერძნეთში: აუდიტორთა გაერთიანების პრაქტიკული მაგალითი

ზედამხედველობის სამსახურისთვის ახალი სტრატეგიული დოკუმენტის შედგენაში დახმარების გაწევა

ზედამხედველობის სამსახურის ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნა და ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის გაძლიერება

ვებინარი პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის შესახებ