სამართლებრივი დაახლოება

პროექტი ითვალისწინებს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს და შესაბამისი მეორადი კანონმდებლობის გადახედვასა და შესწორებას, რათა საბერძნეთიდან მოწვეულ მოკლევადიან ექსპერტებსა და ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად მიღწეულ იქნას საქართველოს კანონმდებლობის სრულფასოვანი დაახლოება ევროკავშირის დირექტივებთან.

 

 

ეროვნული კანონმდებლობის ნაკლოვანებათა ანალიზი (აუდიტი)

ეროვნული კანონმდებლობის ნაკლოვანებათა ანალიზი (ანგარიშგება)

კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების ჩამონათვალის შედგენა (აუდიტი)

კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების ჩამონათვალის შედგენა (ანგარიშგება)

საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება (ანგარიშგება)

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) მომზადება

საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება (აუდიტი)